Vedtægter for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

§ 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd.

 

§ 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar over for menighedsrådet i overensstemmelse med regulativ for graverstillingen og bestemmelserne i denne vedtægt.Stk. 2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for kirkeværgen.Stk. 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3. Graveren fører kirkegårdens elektroniske protokol, som er en integreret del af det elektroniske kirkegårdssystem. Metoden er autoriseret af provsten.Stk.2. Den elektroniske protokols data opbevares på server placeret på matrikel uden for kirkegården.Stk.3. Mindst én gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kirkegårdskort og udskrifter af kirkegårdssystemet og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. B: GRAVSTEDER

 

§ 4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side, skal så vidt muligt opretholdes. Erhvervelse, fornyelse og reservation

 

§ 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder, gravstedsret samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren.

 

§ 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges nyt ajourført gravstedsbrev.

 

§ 7. Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården.Stk. 2. Udensognsboende , som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende. Særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende 1. tidligere har haft bolig i sognet, 2. har nære pårørende, der bor i sognet, eller 3. har forældre, ægtefælle eller børn begravet på kirkegården.Stk. 3. Andre udensognsboende end dem, der er nævnt 1 stk. 2, har ligeledes adgang til at blive begravet på kirkegården. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets egne beboere.Stk. 4. Retten til udlægning af et gravsted, jfr. vedtægtens § 7, stk. 1 og stk. 2, omfatter erhvervelse af brugsret for én fredningsperiode til et gravsted med én gravplads; hvis der er efterlevende ægtefælle dog med to gravpladser. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød, jf. vedtægtens

 

§ 7, stk. 6. Stk. 5. Personer, der lever i registreret partnerskab eller i et fast samlivsforhold, er ligestillet med ægtefæller. Stk. 6. Ubemidlede har adgang til at få et gravsted udlagt uden vederlag. Sådanne gravsteder kan placeres i alle kirkegårdens afdelinger. Stk. 7. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser mod betaling. Stk. 8. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes med de begrænsninger, som følger for den for kirkegården godkendte reguleringsplan, jf. tillæg til vedtægten vedr. reguleringsplan. Stk. 9. Imødekommelse af ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, er betinget af, at der indgås en gravstedslegataftale. Stk. 10. Begæring om reservation af gravsted rettes skriftligt til menighedsrådet, som træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde, herunder om placering af det reserverede gravsted. Indgåelse af aftale om reservation er at betragte som erhvervelse af gravstedsret og skal gælde for mindst en 5-årig periode.

 

§ 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. Der betales ikke herfor.

 

§ 9. Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 10. Gravstedsretten kan kun overdrages efter skriftlig begæring med menighedsrådets samtykke.

 

§ 11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren eller kirkeværgen herom i rimelig tid, før den løbende brugsperiode ophører. Stk. 2. Sker en sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården. Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Stk. 4. Hvis man ikke kan lokalisere en ejer af brugsretten til et gravsted, sættes på gravstedet et skilt med ordlyden: ”Fredningstiden for dette gravsted er udløbet. Gravstedsejeren eller nærmeste pårørende bedes rette henvendelse til graveren eller kirkeværgen snarest”. Har der ikke inden 6 mdr. efter skiltets anbringelse været rettet henvendelse om gravstedet, hjemfalder gravstedet kirkegården. Nedlæggelse og regulering

 

§ 12. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedet for en periode, som overstiger fredningstiden fra den sidst stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården, jf. tillæg til vedtægten vedr. reguleringsplan. Gravstedernes indhegning

 

§ 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende hegn. Stk. 2. Alle levende hegn plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hegn er kirkegårdens ejendom. Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning

 

§ 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernet, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet. Gravminder

 

§ 16. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Stk. 2. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden. Stk. 3. Fundament til gravminder skal være opsat så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsted. Stk. 4. Gravminder, registreret bevaringsværdige af provstesynet, må ikke fjernes fra kirkegården. Stk. 5. Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården efter godkendelse af provstesynet. Gravstedernes vedligeholdelse

 

§ 17. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse, medmindre der er oprettet gravstedslegataftale eller på anden måde betalt for vedligeholdelsen. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkeværgen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægts fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkeværgen ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, meddeler kirkeværgen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes eller tilsås. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse, før fredningstiden for den sidst begravede er udløbet, og gravminder skal opbevares indtil brugsperiodens udløb.

 

§ 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller lignende. Stk. 2. Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.

 

§ 19. Kirkegården er pligtig til på begæring at overtage renholdelsen af et gravsted mod en årlig betaling efter reglerne i afsnit D,§ 35. Stk. 2. Kirkegården er pligtig til på begæring at overtage vedligeholdelsen af et gravsted i hele fredningsperioden mod indbetaling af et beløb én gang for alle efter reglerne i afsnit D § 36. Stk. 3. Al betaling for flerårig vedligeholdelse skal indbetales til stiftmidlerne. Hvis en gravstedsbruger ønsker en aftale for et åremål, der ikke er fastsat takst for i vedtægten, skal prisen godkendes af provstiet. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer mod betaling at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse. Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20. Fredningstiden – den tid hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år. Stk. 2. Fredningstiden for dødfødte og spæde børn op til ½ år er for kistegrave 10 år.

§ 21. En gravplads for en voksen skal være 1,5 x 2,6 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Kister må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale.. Stk. 3. Murede grave og gravkapeller kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. Særlige bestemmelser for urnegravsteder

§ 24. Fredningstiden – den tid hvori en grav skal ligge urørt – er for en urnegrav 10 år.

§ 25. Et urnegravsted skal mindst være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Der kan højst nedsættes 4 urner. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26. Urner af plastmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes efter godkendelse af menighedsrådet. Der kan i sådanne tilfælde fastsættes en fredningsperiode, som er længere end den normale og ske en forhøjelse af taksten i forhold til.

§ 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeværgen efter de derom gældende bestemmelser. Øvrige bestemmelser

§ 28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle dage, dog ikke på søn- og helligdage. C: ORDENSBESTEMMELSER

§ 30. Kirkegården er altid åben. Stk.2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Stk. 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. Stk. 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Stk. 5. Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. Stk. 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. Stk. 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. Stk. 8. Færdsel på kirkegården skal foregå sømmeligt. Stk. 9. Hunde må kun medtages på kirkegården i snor. Stk. 10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt. Stk. 11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med særskilt tilladelse. Stk. 12. Nummer- og afdelingsskilte er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. Skiltene skal kunne ses tydeligt fra midtergangen og skal stå mindst 10 cm fra sidehæk eller anden beplantning. De skal endvidere stå mindst 50 cm fra forreste hæk eller hæk ved gangen. Eventuel flytning af skilte kan kun finde sted i samråd med graveren. Stk. 13. Kemisk ukrudtsbekæmpende midler må ikke anvendes på kirkegården. Stk. 14. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. Stk. 15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke. Stk. 16. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 17. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordens bestemmelser til menighedsrådet. D: TAKSTER Erhvervelse af gravsteder

§ 31. Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens § 20 og § 24, er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i sognet. Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende ægtefælle begærer gravstedet udlagt med 2 gravpladser. Stk. 3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads ud over 2 gravpladser samme takster som angivet i § 32. Stk. 4. Betaling i henhold til stk. 3 er fritaget for moms.

§ 32.. Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som anført i aktuel prisliste. Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som anført i aktuel prisliste. Stk.2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som anført i aktuel prisliste. Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som anført i aktuel prisliste. Stk. 3. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. Fornyelse af gravsteder

§ 33. Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i sognet, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som anført i aktuel prisliste. Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som anført i aktuel prisliste. Stk. 2. Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke bopæl i sognet, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som anført i aktuel prisliste. Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som anført i aktuel prisliste. Stk. 3. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som anført i aktuel prisliste. Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som anført i aktuel prisliste. Det bemærkes, at gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne, ikke kan fornyes. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.

§ 34. Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt. Fornyelse kan normalt ikke ske for en kortere årrække end 5 år. Erhverves et gravsted til fremtidigt brug, er det en betingelse, at der betales for vedligeholdelsen efter § 35 eller § 36 fra erhvervelsestidspunktet Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder

§ 35. Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig renholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt beløb som angivet i aktuel prisliste. Stk. 2. For arbejder ud over renholdelsen, eksempelvis nyplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning og lignende, betales efter regning . Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.

§ 36. Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelsen af anlagte gravsteder i én fredningsperiode mod betaling som anført i aktuel prisliste. Stk. 2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgående eller forvoksede planter, opretningefter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift og lignende, må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. Stk. 4. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 5. Betaling efter stk. 1-4 betales til Fyens Stift. Det indbetalte beløb tilhører kirken, og renterne af beløbet tilfalder kirkekassen.

§ 37. For vedligeholdelse i fredningstiden af gravpladser i fællesgrav betales som anført i aktuel prisliste. Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse henvises til§ 31 og § 32. Stk. 3. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som Sønder Broby kirkes tilhørende kapital, at forrente til fordel for kirkens kasse. Stk. 5. Fornyelse af gravplads med plade i fællesgrav kan finde sted efter gældende regler. § 38. For gravning efter stedets skik betales i henhold til aktuel prisliste. Stk. 2. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms. Taksterne i § 32-38 er takster udarbejdet af Fyens Stift, og som reguleres hver den 1. januar.

Tillæg til vedtægten REGULERINGSPLAN Vedrører afdeling G, nr. 1-98 og afdeling J, nr. 1-51 Stk. 1. Der kan ikke erhverves nye gravstedsrettigheder og anlægges nye gravpladser. Stk. 2. Eksisterende gravsteder kan benyttes af nærmeste pårørende. Stk. 3. Fornyelse af eksisterende gravsteder vil kunne aftales med op til 10 år ad gangen.

SÆRLIGE BESTEMMELSER Vedrører afdeling I (naturgravstederne) Stk. 1. Erhvervelse af gravstedsret kræver indgåelse af vedligeholdelsesaftale for én fredningsperiode (legataftale). Prisen for vedligeholdelsen af gravstedet indbefatter grandækning. Stk. 2. Gravstederne anlægges uden hække og kantstene og holdes så enkelt som muligt. Stk. 3. Gravstederne udlægges som et sammenhængende areal. Skellinier markeres ved ilægning af en brosten i græsdækkets bagerste kant. Stk. 4. Gravminderne skal være natursten, som må være slebne, sandblæste eller tilhuggede. Gravminderne må ikke være polerede. Stk. 5. Der må plantes sommerblomster umiddelbart foran gravmindet i et areal af 0,5 m2. Stk. 6. Der vil mod betaling kunne træffes aftale med graveren om plantning af sommerblomster. Vedrørende afdeling P (fællesgrav) Stk. 1. Ved nedsætning af urne i gravsted kræves der indgået en vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden (gravstedslegataftale). Stk. 2. Der må ikke anlægges nogen form for beplantning. Stk. 3. I perioden december-marts må der lægges dekorationer ved eller på gravmindet. Stk. 4. Overkanten af blomsterbægre og andre former for vaser skal være i niveau med gravmindet, og gravstedsindehaveren anbefales at anskaffe en vendbar granitvase til gravstedet. Stk. 5. Det er tilladt at sætte levende lys på gravmindet. Alle andre former for belysning er ikke tilladt.